Телефон для довідок
(0532) 60-60-51

Положення

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ ДИТЯЧУ КЛІНІЧНУ ЛІКАРНЮ

1. Загальні  положення

1.1. Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня (в подальшому
- Лікарня) є: самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області, надання сільським і міським дитячим лікувально-профілактичним закладам (відділенням), розташованим на території області, організаційно-методичної допомоги в поліпшенні рівня їх роботи і якості лікувально-профілактичного обслуговування дітей, підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу сільських та міських лікувально-профілактичних закладів, здійснення медичної практики та інших видів лікарняної діяльності, що передбачено законодавством України  про охорону здоров’я.

1.2. У своїй діяльності Лікарня підзвітна і підконтрольна Полтавській обласній раді, функціонально підпорядкована та підконтрольна Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації і є правонаступником Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

1.3. Лікарня є самостійним суб’єктом господарювання, має самостійний баланс, розрахункові реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Полтавській області, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити.

1.4. Лікарня несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна згідно чинного законодавства України.

1.5. Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права.

1.6. Лікарня не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави та Власника, а Держава та Власник  не несуть відповідальності за зобов’язаннями Лікарні.

1.7. Лікарня має право бути Позивачем та представляти інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області у судах загальної та спеціальної юрисдикції в межах, передбачених цим Положенням.

1.8. Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановленому порядку.  

1.9. Лікарня інформує відповідні органи охорони здоров'я про випадки внутрішньолікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України.

1.10. Лікарня повинна мати правила внутрішнього розпорядку для хворих та «Правила перебування батьків (або осіб, що здійснюють догляд за дитиною за дорученням батьків або опікунів дитини), допущених по догляду за хворою дитиною, яка перебуває на лікуванні в стаціонарних відділеннях Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні» та відвідувачів.

2. Основні завдання Лікарні

Основні завдання Лікарні:

2.1. Забезпечення в повному обсязі висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною (консультативною) медичною допомогою дитячого населення області від народження до 18 років за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому за направленням лікарів районних, міських та інших лікувально-профілактичних закладів з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги, направлення на консультації та лікування до закладів вищого рівня.

2.2. Надання екстреної невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових станах незалежно від місця проживання і віку дитини.

2.3. Організація та надання кваліфікованої екстреної та реанімаційної медичної допомоги дітям, які перебувають в стаціонарах області, із залученням лікарів-спеціалістів усіх лікувально-профілактичних закладів області та працівників Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» спільно з Комунальним управлінням «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

2.4. Проведення спільно з іншими лікувально-профілактичними закладами області та Вищим державним навчальним закладом «Українська медична стоматологічна академія» планових виїздів у сільські райони області для консультації хворих та надання практичної медичної допомоги лікарям у диспансеризації дитячого населення по заявкам закладів охорони здоров’я області і завданнями Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

2.5. Надання консультативно-діагностичної допомоги та проведення реабілітаційних заходів хворим дітям зі складною патологією, мешканців регіонів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при індивідуальному направленні, а також при планових консультаціях дітей.

2.6. Надання інформаційно-консультативної, діагностичної та лікувальної допомоги для задоволення потреб молоді віком  від 15 до 18 років у спеціалізованій медичній допомозі з питань репродуктивного та сексуального здоров'я.

2.7. Проведення як індивідуальних консультацій з питань збереження здоров’я підлітків, так і групової роботи: тренінги, семінари, лекції, бесіди.

2.8. Планування і координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи, яка проводиться дитячими спеціалістами всіх обласних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів на території області.

2.9. Забезпечує роботу по плануванню та виконанню планів профілактичних щеплень населення області.

2.10. Апробація і впровадження у практику роботи лікувально-профілактичних закладів області сучасних методів і засобів діагностики та лікування хворих дітей.

2.11. Забезпечувати конфіденційність інформації про працівників Лікарні та пацієнтів.

2.12. Лікування певної категорії хворих із застосуванням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.13. Придбання, облік, зберігання, перевезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.14. Розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги дітям, наступності обстеження і етапного лікування хворих дітей.

2.15. Вивчення безпосередніх і віддалених наслідків ефективності поліклінічної та стаціонарної допомоги дітям.

2.16. Забезпечує доставку біоматеріалів в лабораторні заклади інших лікувально-профілактичних закладів міста.

2.17. Керівництво та контроль за постановкою статистичного обліку і звітності у підвідомчих підрозділах, складання зведених статистичних звітів і аналіз якісних показників стану медичної допомоги дітям, усунення виявлених недоліків.

2.18. Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги дитячому населенню на підставі аналізу захворюваності, летальності, дитячої смертності в області. Надання лікувально-профілактичним закладам організаційно-методичної і практичної допомоги з метою реалізації розроблених заходів.

2.19. Розробка пропозицій про раціональне використання ліжкового фонду, призначеного для лікування дітей в різних типах лікувально-профілактичних закладів області і здійснення статистичного контролю за його використанням.

2.20. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів області з метою покращення організації надання медичної допомоги дітям. Впровадження в практику роботи стаціонару, консультативної поліклініки, інших підрозділів Лікарні сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

2.21. Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відновного лікування.

2.22. Спеціалізація і вдосконалення на курсах інформації і стажування на робочих місцях дитячих лікарів і середнього медичного персоналу сільських і міських лікувально-профілактичних закладів області.

2.23. Забезпечення умов для проведення спеціалізації та підвищення кваліфікації на базі Лікарні лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів області.

2.24. Надання методичної допомоги і здійснення контролю за лікуванням  дітей в стаціонарах та дитячих санаторіях.

2.25. Організація та проведення санітарно-освітньої роботи серед батьків та дітей старшого віку.

2.26. Організаційно-методична робота щодо організації медичної допомоги дітям в загальноосвітніх навчальних і дитячих дошкільних закладах, інтернатних закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

2.27. Організація і проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів (разом із Головним управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби Полтавської області), лікувально-консультативна допомога в поліклініці, направлення дітей на лікування в профільні стаціонари, на реабілітаційне лікування в санаторії, відбір в спеціалізовані дитячі ясла-сади, місцеві загальноосвітні навчальні заклади, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

2.28. Вирішення питань про наявність показань для одержання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам до 18 років.

2.29. Поліпшення умов праці та відпочинку персоналу.

2.30. Господарська діяльність, в тому числі сучасне матеріально-технічне забезпечення, обладнання сучасною апаратурою, своєчасне проведення поточного і капітального ремонту основних фондів у встановлені терміни.

2.31. Планово-фінансова діяльність, в тому числі планування поточної діяльності, формування і використання згідно кошторису фонду економічного та соціального розвитку, матеріального стимулювання.

2.32. Ведення затвердженої медичної документації, подання оперативної інформації та статистичної звітності.

2.33. Лікарня забезпечує впровадження в роботу закладу передових інформаційних та Інтернет технологій.

2.34. Облік результатів роботи персоналу та контроль поточної діяльності.

3. Діяльність консультативної поліклініки Лікарні

3.1. Надання висококваліфікованої консультативної лікарської допомоги  дітям та підліткам до 18 років включно у поліклініці, які направляються з лікувально-профілактичних закладів області для встановлення або уточнення діагнозу, корекції в лікуванні, та вирішення питання про місце подальшого обстеження і лікування хворого.

3.2. Залучення до консультацій хворих дітей висококваліфікованих спеціалістів лікарні та інших закладів охорони здоров'я, а також працівників вищих медичних закладів освіти II - IV рівня акредитації та післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів.

3.3. Вдосконалення організаційних форм і методів як своєї роботи, так і роботи дитячих поліклінік області.

          3.4. Надання медичної допомоги дітям та методичної допомоги персоналу в дошкільних та шкільних загальноосвітніх навчальних закладах, у школах-інтернатах, притулках для неповнолітніх, будинках дитини, дитячих будинках, інших закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.5. Надання методичної допомоги з питань удосконалення диспансерного спостереження за дітьми.

3.6. Проведення відбору дітей на госпіталізацію в стаціонари обласної дитячої клінічної лікарні та профільні стаціонари лікувально-профілактичних закладів області.

3.7. Проведення лабораторних досліджень та функціональних обстежень направленим на консультацію дітям, які не проводяться в дитячих лікувально-профілактичних закладах області. Обсяг консультативної допомоги хворому визначає лікувально-профілактичний заклад, який направляє хворого на консультацію та лікар-консультант.

3.8. Надання консультативного висновку спеціаліста на хворого, в якому зазначається встановлений в поліклініці діагноз, проведене обстеження та лікування і рекомендації про подальше лікування, спостереження і реабілітацію за місцем проживання.

3.9. Розробляє пропозиції про порядок і показання для направлення хворих дітей до консультативної поліклініки із міст та районів області.

3.10. Систематично аналізує в розрізі міст та районів, типів лікувально-профілактичних закладів випадки розбіжності діагнозів (між лікувально-профілактичним закладом, який направив хворого на консультацію, і встановленим в поліклініці), а також помилки, допущені лікарями лікувально-профілактичних закладів при обстеженні та лікуванні хворих перед направленням їх до поліклініки.

3.11. Вивчає наступність при обстеженні і лікуванні хворих між Поліклінікою і закладом, який направив хворого (територіальне медичне об'єднання, дитяча міська лікарня, центральна районна лікарня, обласні диспансери та ін.). Вивчає та аналізує динаміку захворюваності по регіонах, з яких направляються хворі діти.

3.12. На підставі аналізу розходження діагнозів і допущених помилок при обстеженні та лікуванні хворих дітей лікарями лікувально-профілактичних закладів міст та районів, щоквартально складає інформаційні листи з оцінкою стану і рівня лікувально-діагностичної роботи в містах та районах області.

3.13. Організує роботу обласної дитячої лікарсько-контрольної комісії (ЛКК), яка розглядає «конфліктні» питання (патологічний стан, інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, огляд дітей-інвалідів, встановлення медичних протипоказань від профілактичних щеплень та ін.).

3.14. Впроваджує прогресивні методи діагностики та надання медичної допомоги, вдосконалює організаційні форми роботи та підвищення якості роботи працівників поліклініки.

3.15. Здійснює ведення обліку своєї діяльності і надання звітів в установленому порядку.

4. Діяльність організаційно-методичного відділу Лікарні

4.1. Організаційно-методичний відділ Лікарні працює під керівництвом головного лікаря, очолює його заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи і виконує роботу щодо подальшого удосконалення методичної допомоги в організації надання медичної допомоги дитячому населенню області.

4.2. Є опорною базою для медичного обслуговування дітей області. На цій базі ведуть прийом, за затвердженим графіком Головні позаштатні дитячі фахівці, які планують свою роботу спільно з організаційно-методичним відділом обласної дитячої клінічної лікарні. Спільна робота починається з прийому річних статистичних звітів від дитячих лікувально-профілактичних закладів з подальшим поданням письмових висновків про якість звітів. Головні позаштатні дитячі фахівці коригують плани роботи дитячих районних і міських спеціалістів, а також центральних районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги.

4.3. Вивчає за матеріалами статистичних звітів, перевірок і аналізів роботи лікувально-профілактичних закладів стан медичного обслуговування дитячого населення області, діяльність сільських і міських лікувально-профілактичних закладів.

4.4. Розробляє на основі аналізу діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів області пропозиції по удосконаленню роботи закладів охорони здоров'я і практичні заходи щодо підвищення якості та культури обслуговування дитячого населення. Розроблені заходи і пропозиції направляє у відповідні територіальні органи охорони здоров'я.

4.5. Розробляє спільно з Головними позаштатними дитячими фахівцями області графіки планово-консультативних виїздів кваліфікованих лікарів-спеціалістів в райони та міста області з метою надання практичної допомоги на місцях, покращання якості роботи, освоєння і впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики і лікування, підвищення загального рівня медичного обслуговування дитячого населення.

4.6. Несе безпосередню відповідальність за вивчення і узагальнення досвіду роботи кращих дитячих лікувально-профілактичних закладів області з розробки заходів для своєчасного впровадження нових методів роботи.

4.7. Розробляє організаційно-методичні матеріали по розділах з питань основної роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів (організація диспансерної роботи, проведення профілактичних оглядів дітей, рівень діагностики, результати лікування, стандарти, якості і т.ін.) та доводить їх до відома керівництва територіальних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я області.

4.8. Бере участь у підготовці та проведенні обласних нарад, семінарів,  конференцій медичних працівників.

4.9. Здійснює консультативну допомогу лікарям-спеціалістам районних і міських лікарень з питань організації роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів і підвищення якості медичного обслуговування дитячого населення.

4.10. Спільно з Головними позаштатними дитячими фахівцями аналізує якісні показники роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів області з подальшим визначенням тематики постійно діючих семінарів, конференцій; визначає райони, які підлягають комплексній перевірці і вимагають планово-консультативної допомоги з окремих питань.

4.11. Бере участь у прийомі статистичних звітів від центральних районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також у складанні зведених звітів по області, опрацьовує і аналізує їх.

4.12. Проводить за завданням обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики спеціальні статистичні дослідження захворюваності дітей, госпітальної захворюваності, віддалених результатів лікування та інших показників, які характеризують діяльність медичних закладів і стан здоров'я дітей.

4.13. Несе відповідальність за якість організації та проведення статистичного обліку і звітності в обласній дитячій клінічній лікарні.

4.14. Забезпечує впровадження в роботу Лікарні передових інформаційних та Інтернет технологій.

5. Структурні підрозділи Лікарні

5.1. До складу стаціонарної служби входять відділення:

- неврологічне;

- педіатричне № 1 (ліжка кардіологічного та гастроентерологічного профілю);

- педіатричне № 2 (ліжка алергологічного, нефрологічного, імунологічного профілю та ліжка для дітей раннього віку);

- анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії з виїзною неонатологічною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивної терапії;

- інтенсивного виходжування та реабілітації новонароджених з Центром розвитку дітей раннього віку;

- центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи.

5.2. До складу лікувально-діагностичних відділень входять:

- приймальне відділення,

- клініко-діагностична лабораторія;

- рентгенологічний кабінет;

- фізіотерапевтичне відділення;

- відділення ультразвукової і функціональної діагностики;

- консультативна поліклініка;

- обласний Центр дитячої імунології;

- відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»;

- обласний діагностично-реабілітаційний центр для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

- обласний сурдологічний кабінет.

5.3. Інші структурні підрозділи:

- бухгалтерія;

- економічний відділ;

- відділ матеріально-технічного постачання;

- адміністративно-господарча частина;

- відділ кадрів;

- харчоблок, склади;

- дезінфекційна;

- стерилізаційна;

- медичний архів;

- гараж;

- пральня.

6. Майно Лікарні

6.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.

6.2. Лікарня наділяється правом оперативного управління щодо закріпленого за нею майна, набутого внаслідок господарської діяльності та з інших підстав, не заборонених чинним законодавством України.

6.2.1. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє, користується зазначеним майном на власний розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України, цьому Положенню та Статуту. Розпоряджатися майном Лікарня може лише з дозволу Засновника.

6.3. Джерелами формування майна є:

         - майно, передане Власником;

         - капітальні вкладення і кошти з Державного бюджету України;

         - фінансування з обласного бюджету;

         - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

         - інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Відчуження майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплене за Лікарнею, здійснюється за погодженням з Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації з дозволу управління майном Полтавської обласної ради у порядку, встановленому законодавством України згідно рішення сесії Полтавської обласної ради.

6.4.1. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти направляються виключно на інвестиції Лікарні і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області.

6.5. Лікарня має право за погодженням з Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації з дозволу  управління майном Полтавської обласної ради здавати в оренду (крім цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів, філіалів, а також нежилих приміщень), надавати в тимчасове користування або в позику належні їй будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, іншим підприємствам, організаціям та установам, а також списувати їх з балансу.

6.6. Збитки, завдані Лікарні в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними організаціями відшкодовуються Лікарні за рішенням суду загальної юрисдикції або Господарського суду України.

7.  Управління  Лікарнею

7.1. Поточне (оперативне) управління Лікарнею здійснює головний лікар.

7.1.1.Призначення і звільнення головного лікаря Лікарні здійснюється згідно рішення сесії Полтавської обласної ради за поданням Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації шляхом укладення з  ним трудового контракту.

7.1.2. У своїх діях головний лікар Лікарні керується чинним законодавством України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, а також Статутом.

7.1.3. Головний лікар :

         - діє та представляє без Довіреності  Лікарню в усіх установах та організаціях, підприємствах усіх форм власності, правоохоронних органах та судах України;

        - відповідає за результати діяльності Лікарні перед Засновником та органами державної виконавчої влади, яким він підпорядкований;

        - розпоряджається майном та коштами Лікарні, укладає договори, видає доручення, затверджує та виконує кошторис діяльності Лікарні;

        - контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни усіма підрозділами;

       - видає накази, доручення, які обов'язкові для всіх підрозділів, працівників, які працюють в Лікарні;

       - згідно з законодавством України приймає на роботу та звільняє з роботи усіх працівників Лікарні, включаючи заступників головного лікаря, завідувачів відділеннями, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера;

       - визначає та затверджує функціональні обов'язки та відповідальність усіх працівників Лікарні;

       - застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України;

       - контролює виконання планів роботи Лікарні;

       - здійснює контроль за якістю роботи працівників;

       - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Лікарні.

7.1.4. Головний лікар Лікарні несе повну відповідальність за стан та діяльність Лікарні.

7.1.5. Головний лікар Лікарні зобов'язаний:

         - дотримуватись чинного законодавства України, активного виконання заходів щодо удосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

         - ефективно використовувати майно;

         - своєчасно розраховуватись з установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями;

         - дотримуватись умов колективного договору;

          - своєчасно подавати Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації встановлену статистичну та бухгалтерську звітності, а також інші необхідні відомості про роботу і стан  Лікарні.

7.2. Безпосереднє керівництво лікувальною та адміністративно-господарською діяльністю Лікарні здійснюють заступники головного лікаря Лікарні:

- з медичної частини,

- з організаційно-методичної роботи,

- з економічних питань.

7.2.1. Заступники головного лікаря діють згідно з відповідними напрямками діяльності та затвердженими головним лікарем Лікарні функціональними обов'язками.

7.2.2.Заступники головного лікаря Лікарні приймаються на роботу головним лікарем Лікарні за погодженням з Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

7.3. Трудовий колектив Лікарні складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

7.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами.

7.3. Загальні збори трудового колективу:

         - розглядають і затверджують проект колективного договору;

         - затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

         - обирають комісію по трудовим спорам у відповідності до Кодексу законів про працю України;

         - щорічно заслуховують звіти Головного лікаря про роботу Лікарні.

7.4. Головним органом управління медичною діяльністю Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні є Медична рада, головою якої є Головний лікар Лікарні.

8. Фінансово – господарська діяльність Лікарні

8.1. Фінансування Лікарні здійснюється за рахунок обласного бюджету згідно з кошторисом. Бюджетні правовідносини регулюються Бюджетним Кодексом України, Законом «Про Державний бюджет України», іншими нормативно-правовими актами.

8.2. Штатний розпис Лікарня розробляє відповідно до діючих нормативів та в межах фонду оплати праці.

8.3. Лікарня має право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами, а також з дозволу Власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги в галузі охорони здоров’я.

8.4. Оперативний та статистичний облік і звітність Лікарні здійснюються в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

8.5. Контроль за фінансовою діяльністю Лікарні здійснюється Головним управлінням Державної казначейської служби України у Полтавській області, відповідними контролюючими органами та державною податковою адміністрацією.

8.6. Лікарня зобов'язана надавати на запит державних органів та державної податкової адміністрації будь-яку інформацію про господарсько-фінансову діяльність.

8.7. Всі виявлені порушення у фінансовій діяльності Лікарні повинні бути ліквідовані у встановленому законом порядку.

8.8. Всі суперечки, які виникли між Лікарнею та контролюючим органом, вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку.

XIII. Ліквідація та реорганізація Лікарні

9.1. Ліквідація та реорганізація Лікарні (злиття, приєднання,  поділ, виділення) проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством України.                   

9.2. Ліквідація чи реорганізація Лікарні здійснюється за рішенням Полтавської обласної ради за участю трудового колективу  або  Господарського суду Полтавської області згідно чинного законодавства України.                           

9.3. Всі юридичні особи, які перебувають у договірних відноше­ннях із Лікарнею, повідомляються про її ліквідацію в письмовій формі у встановлений законом термін.

9.4.      У разі реорганізації Лікарні її права і обов’язки переходять до правонаступників.

9.5. Ліквідація Лікарні здійснюється Ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. До складу ліквідаційної комісії входять представники Департаменту  охорони  здоров’я  Полтавської  обласної державної адміністрації, управління  майном Полтавської обласної ради і Лікарні.  Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для Заяви претензій кредиторам визначаються  управлінням майном Полтавської обласної ради.

9.6. При реорганізації і ліквідації Лікарні працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.