Телефон для довідок
(0532) 60-60-51

Статут

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇОБЛАСНОЇ РАДИ»  (далі – Підприємство ) є багатопрофільним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дитячому населенню Полтавської області в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад  сіл, селищ і міст Полтавської області, передано в управління Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації (далі -  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації).

1.3. Підприємство створене на виконання рішення двадцять другої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 19 жовтня 2018  року № 920 «Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня шляхом перетворення в комунальне підприємство «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради».

1.4. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх майнових та немайнових прав та обов’язків  Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

1.5. Засновник Підприємства -  Полтавська обласна рада.

1.6. Власник підприємства – територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області, в особі Полтавської обласної ради.

1.7. Підприємство підзвітне та підконтрольне Полтавській обласній раді.

1.8. Підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює управління Підприємством в межах повноважень, визначених Положенням про Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

1.9. Орган управління майном – Управління майном обласної ради. Управління майном обласної ради здійснює управління майном Підприємства в межах повноважень, визначених Положенням про Управління майном обласної ради.

1.10. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку.

1.11. Підприємство у своїй діяльності керується: Конституцією України, Господарським, Цивільним та Бюджетним кодексами України, Кодексом  законів про працю України, законами України, в тому числі «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, наказами та інструкціями  Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, цим Статутом, а також іншими законодавчими актами України.

 

РОЗДІЛ 2.  НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

2.2. Скорочене найменування Підприємства – КП  «ПОДКЛ».

2.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 36011, м. Полтава,  вул. Шевченка, буд. 34.

 

РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Підприємство є високоспеціалізованим багатопрофільним закладом охорони здоров’я, основною метою діяльності якого є забезпечення медичного обслуговування дитячого населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановленим законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Створення умов, необхідних длязабезпечення доступної та якісної медичної допомоги дитячому населенню області, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства.

3.2.2. Надання відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної та консультативної (поліклінічної) медичної допомоги дитячому населенню  області від народження до 17 років 11 місяців 29 днів за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому за направленням лікуючого лікаря з надання первинної чи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або закладу охорони здоров'я, який забезпечує надання первинної, вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я. Здійснення надання такої медичної допомоги може відбуватися із залученням лікарів-спеціалістів інших закладів охорони здоров'я області та працівників Української медичної стоматологічної академії спільно з Комунальною установою «Полтавський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Полтавської обласної ради.

3.2.3. Організація, у разі потреби, направлення на консультацію та лікування до закладів вищого рівня надання медичної допомоги.

3.2.4. Надання закладам охорони здоров'я області первинного, вторинного (спеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги організаційно-методичної допомоги в поліпшенні рівня їх роботи і якості лікувально-профілактичного обслуговування дитячого населення.

3.2.5. Забезпечення транспортування новонароджених дітей виїзною неонатологічною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивного лікування, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я вторинного (спеціалізованого) рівня надання медичної допомоги області до закладів третинного (високоспеціалізованого) та вищого рівнів надання медичної допомоги.

3.2.6. Забезпечення в закладі епідеміологічно безпечних умов для пацієнтів та персоналу.

3.2.7. Забезпечення умов для проведення спеціалізації та підвищення кваліфікації на базі Підприємства дитячих лікарів, середнього медичного персоналу та молодших спеціалістів  закладів охорони здоров'я області первинного, вторинного  (спеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги.

3.2.8. Організація та проведення спільно з закладами охорони здоров'я області вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги та Українською медичною стоматологічною академією планових виїздів у заклади охорони здоров'я первинного та вторинного (спеціалізованого) рівня надання медичної допомоги області для консультації хворих та надання організаційно-методичної допомоги медичним працівникам згідно заявок закладів охорони здоров’я області первинного та вторинного (спеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги.

3.2.9. Надання консультативно-діагностичної, стаціонарної медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

3.2.10. Надання консультативно-діагностичної допомоги та проведення санітарно-освітньої роботи серед дитячого населення області з питань репродуктивного та сексуального здоров'я.

3.2.11. Надання інформаційно-консультативної, діагностичної та лікувальної допомоги для задоволення потреб молоді віком  від 15 до 18 років у спеціалізованій медичній допомозі з питань репродуктивного та сексуального здоров'я.

3.2.12. Планування, звітність  та забезпечення контролю закладів охорони здоров'я області з профілактики хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики.

3.2.13. Впровадження у практику роботи закладів охорони здоров'я області сучасних методів і засобів діагностики та лікування хворих дітей.

3.2.14. Придбання, облік, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.2.15.  Лікування певної категорії хворих із застосуванням наркотичних засобів та прекурсорів, психотропних речовин та їх аналогів.

3.2.16. Забезпечення доставки біоматеріалу в лабораторії інших закладів охорони здоров'я м. Полтава.

3.2.17. Ведення затвердженої медичної документації, статистичного обліку, звітності, подання оперативної інформації, проведення аналізу показників діяльності роботи структурних підрозділів.  

3.2.18. Впровадження в практику роботи стаціонару, консультативної поліклініки, інших підрозділів Підприємства сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

3.2.19. Застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відновного лікування.

3.2.20. Спеціалізація і вдосконалення на курсах інформації і стажування на робочих місцях дитячих лікарів і середнього медичного персоналу закладів охорони здоров'я області первинного, вторинного (спеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги.

3.2.21. Організація і проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів (разом із Управлінням Держпродспоживслужби в     м. Полтаві), лікувально-консультативної допомоги в поліклініці, направлення дітей на лікування в профільні стаціонари, на реабілітаційне лікування в санаторії, відбір в спеціалізовані дошкільні та шкільні навчальні  заклади, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

  3.2.22. Надання висновку про наявність (відсутність) медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю до 18 років.

  3.2.23. Поліпшення умов праці та відпочинку персоналу Підприємства.

  3.2.24. Проведення навчання лікарів-інтернів згідно з угодами.

  3.2.25. Господарська діяльність, в тому числі сучасне матеріально-технічне забезпечення обладнанням, сучасною апаратурою, своєчасне проведення поточного і капітального ремонту основних фондів.

  3.2.26. Економічна діяльність, в тому числі планування поточної діяльності згідно з фінансовим планом.

3.2.27. Забезпечення впровадження в роботу Підприємства передових інформаційних та Інтернет-технологій.

3.2.28. Облік результатів роботи персоналу та контроль поточної діяльності.

3.2.29. Забезпечення конфіденційності інформації про пацієнтів та працівників Підприємства.

3.2.30. Дотримання медичними працівниками Підприємства норм етики і деонтології.

3.2.31. Раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів.

3.2.32. Оснащення та забезпечення структурних підрозділів необхідними засобами і  матеріалами медичного та господарчого призначення.

3.3. Всі відділення і спеціалізовані кабінети очолюють завідувачі, які діють на підставі положень про структурний підрозділ та функціональних обов'язків, затверджених керівником Підприємства.

3.4. Підприємство здійснює медичну практику за такими медичними спеціальностями: організація та управління охороною здоров’я, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, гінекологія дитячого та підліткового віку, дитяча дерматовенерологія, дієтологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча нейрохірургія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і  травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, педіатрія, неонатологія, дитяча психіатрія, психологія, дитяча пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сурдологія, дитяча урологія, фізіотерапія, дитяча хірургія, логопедія, дефектологія, виховання.

3.5. Підприємство є клінічною базою кафедр педіатрії № 1, 2 Української медичної стоматологічної академії та Комунального вищого навчального закладу І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж», а також базою підготовки лікарів-інтернів, лікарів сімейної медицини та підвищення професійної підготовки практикуючих лікарів-педіатрів, лікарів-анестезіологів дитячих та лікарів-педіатрів-неонатологів.

3.6. Основними принципами діяльності Підприємства є гуманізм та демократизм, свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, взаємодія з іншими закладами охорони здоров'я.

3.7. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України. Підприємство проходить акредитацію відповідно до чинного законодавства та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.8. Предметом діяльності Підприємства можуть також бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України. 

        

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується управлінням майном обласної ради за попереднім погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та затвердженого заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, надає послуги і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визначено судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Полтавській області, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші реквізити.

4.7. Підприємство має право укладати будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі Ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.10. Підприємство не наділене правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими, пов’язаними з ними особами.

4.11. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

РОЗДІЛ 5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.1.1. Майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

5.1.2. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство володіє, користується зазначеним майном та розпоряджається  ним  в межах, встановлених Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії,  які не суперечать законодавству та цьому Статуту.    

5.2.  Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.2.1. Майно, передане Підприємству Засновником.

5.2.2. Кошти Державного бюджету України та фінансування з обласного бюджету, державні субвенції.

5.2.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (за згодою Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).

5.2.4. Цільові кошти.

5.2.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

5.2.6. Кредити банків.

5.2.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.

5.2.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону; програм розвитку медичної галузі.

5.2.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.4. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріпленого за Підприємством, здійснюється за погодженням з  Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації, з дозволу Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. Збитки, завдані Підприємству  в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.6. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам вільні приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, відповідно до законодавства України, за погодженням з Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації та управлінням майном обласної ради.

Списання майна з балансу Підприємства здійснюється за погодженням з Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації та з дозволу управління майном обласної ради.

5.7. Підприємство, у визначеному чинним законодавством України порядку, самостійно організовує та здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде  статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному чинним законодавством України порядку.

5.8. Розмір статутного капіталу Підприємства становить 1 (одну) гривню.

 

РОЗДІЛ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому чинним законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього  Статуту.

6.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.5. Співпрацювати з юридичними та фізичними особами, придбавати, орендувати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси.

6.1.6. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. 

6.1.7. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України.

6.1.8. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.9. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров'я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями для планування і проведення заходів щодо надання медичної допомоги дитячому населенню області.

6.1.10. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я за їх запитом.

6.1.11. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.12. Здійснювати збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

6.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

6.2.  Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, соціального страхування.

6.2.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Полтавській області.

6.2.3. Забезпечувати надання в повному обсязі вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги дитячому населенню Полтавської області.

6.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого комунального майна.

6.2.5. Придбавати, використовувати та оновлювати запаси лікарських засобів та медичних виробів.

6.2.6. Впроваджувати прогресивні методи діагностики та лікування, передового досвіду та наукової організації праці.

6.2.7. Забезпечувати взаємодію в роботі з іншими закладами охорони здоров'я, правоохоронними органами, пожежними частинами, службою екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та іншими рятувальними і оперативно-ремонтними службами.

6.2.8. Забезпечувати ведення облікової документації, складання звітів та їх подання у встановленому порядку.

6.2.9. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів із врахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.10. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників, складати штатний розпис  Підприємства.

6.2.11. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно із чинним законодавством України.

6.2.12. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Управління Підприємством здійснює його керівник -  Головний лікар, який призначається рішенням сесії Полтавської обласної ради шляхом укладення з ним контракту.

У період між пленарними засіданнями звільнення Головного лікаря Підприємства та призначення виконуючого обов’язки Головного лікаря здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

7.2. Головний лікар:

7.2.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.2.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.2.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання дитячому населенню області медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.2.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану та плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами чинного законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.2.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.  Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.2.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.2.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.2.8. Подає в установленому порядку Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації звітність про діяльність Підприємства.

7.2.9. У строки і в порядку, встановленому чинним законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни у даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.2.10. Подає в установленому порядку Засновнику через Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.2.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені чинним законодавством України про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.2.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.2.14. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства.

7.2.15. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати працівників.

7.2.16. Вживає заходів щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.2.17. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2.18. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

7.2.18.1. Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства.

7.2.18.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.

7.2.18.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.2.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом між Засновником і Головним лікарем Підприємства.

7.3. Головний лікар  та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.4. У разі тимчасової відсутності Головного лікаря (відпустка, відрядження, хвороба тощо) обов’язки Головного лікаря виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками. Виконання обов’язків покладається наказом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.        

 

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структуру Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджує Головний лікар  Підприємства.

8.2. Підприємство у своїй структурі має такі підрозділи:

Анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії з виїзною неонатологічною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивної терапії, відділення інтенсивного виходжування та реабілітації новонароджених, Центр розвитку дітей раннього віку, неврологічне відділення, приймальне відділення, рентгенологічний кабінет (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 34);

 -  Педіатричне відділення № 1, ендоскопічний кабінет (36024, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 46а);

 -  Педіатричне відділення № 2 (36011, м. Полтава, вул. Шевченка,  буд. 23);

Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової  системи (36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, буд. 24а);

- Консультативна поліклініка, клініко-діагностична лабораторія, фізіотерапевтичне відділення, відділення ультразвукової  і функціональної  діагностики, обласний Центр дитячої імунології, відділення медичної  допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді», обласний діагностично-реабілітаційний Центр для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, обласний сурдологічний кабінет (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 34);

- бухгалтерія, економічний відділ, організаційно-методичний відділ, відділ матеріально-технічного постачання, адміністративно-господарча частина, відділ  кадрів, харчоблок, склади, дезінфекційна, стерилізаційна, медичний архів, гараж, пральня (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 34).

 8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Головний лікар Підприємства.

8.4. Структурні  підрозділи  діють на підставі Положень, затверджених  Головним лікарем Підприємства.

8.5. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на підставі даних фінансового плану Підприємства, погодженого з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

РОЗДІЛ 9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови,  які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар  Підприємства. Повноваження цих органів визначаються чинним законодавством України.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю,  а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

9.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш, ніж один раз на рік.

9.9. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані згідно з чинним законодавством України.

9.10. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України.

9.11.Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.12. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.13. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі  здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.14. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються трудовим колективом за участю Головного лікаря Підприємства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

9.15.  Стимулювання праці працівників Підприємства здійснюється згідно з Положенням про преміювання, розробленим керівництвом за погодженням з первинною профспілковою організацією, в межах фонду заробітної плати Підприємства.

9.16. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до цього Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

РОЗДІЛ  10.  КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається  чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи у межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль за фінансово-господарською  діяльністю Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської та медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ 11.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення) вся сукупність його майна, прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому чинним законодавством України порядку.

11.6. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України  про працю.

11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється чинним законодавством України.

                  

РОЗДІЛ 12. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Згідно з чинним законодавством України на Підприємстві ведеться військовий облік та здійснюються заходи з цивільного захисту.

РОЗДІЛ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

Зміни до цього Статуту оформляються шляхом викладення його в новій редакції, вносяться за поданням Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, затверджуються Управлінням майном обласної ради та  підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.